Wat leer ik in Groep 3  

Taal - lezen

In groep 3 zal uw kind leren lezen. Thuis zult u dit ook merken! Misschien herkent uw zoon of dochter tijdens het eten opeens de ‘p’ op de pot met pindakaas. U kunt dit thuis ook stimuleren als uw kind dat leuk vind. U kunt bijvoorbeeld op straat of in de stad naar de letter ‘m’ zoeken. Op school krijgt uw kind letters en woorden per kern aangeboden. Na kern 6 zijn alle letters aangeboden. Aan het einde van iedere kern krijgt uw kind een gedeelte van de letterboom mee naar huis. Thuis kan daar een grote letterboom mee gemaakt worden, bijvoorbeeld op de slaapkamerdeur.
Na kern 6 wordt het belangrijker dat uw kind de letters snel herkent en steeds moeilijker woorden leert lezen. Op school gebruiken we hiervoor de methode veilig leren lezen. Op de website kunt u ook nog meer tips vinden voor ouders. U vindt hier per kern ook leuke spelletjes om thuis te oefenen!
Hieronder vindt u welke letters per kern aan bod komen.

kern start

In deze kern leert uw kind: Letters: i - k - m - s 
Woorden: ik - kim - sim
Tijdens kern start maken we kennis met opa, Kim en Sim die wonen aan het Puddingboomplein. Opa heeft een verzinselpet waarmee hij prachtige verhalen kan vertellen. Aan de hand van de woorden leert uw kind de letters. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'. Het is heel belangrijk dat u dat ook doet!

Kern 1

In deze kern leert uw kind: Letters: p - aa - r - e - v
Woorden: kip - aap - raak - rem - vis
Thema: Beestenboel
De letters i - k - m - s zijn bekende letters geworden. De letters p - aa - r - e - v komen daarbij met behulp van de woorden: kip - aap - raak - rem - vis. Uw kind krijgt deze woorden aangeboden met behulp van een verhaal dat verteld wordt aan de hand van het ankerverhaal. In dat verhaal zoeken twee vrouwen een ei om te bakken, maar van welk dier?
Het leren van een nieuwe letter uurt twee dagen. In les één wordt de letter voor het lezen aangeboden, in de tweede les wordt de letter voor spelling aangeboden. 

Kern 2

In deze kern leert uw kind: Letters: n - t - ee - b - oo
Woorden: maan - pet - meet - been - boot
Thema: Dag en nacht
Michiel kan niet slapen, want het wordt maar niet donker. In kern 2 leren de kinderen de letter 'b' als een been tegen de bal. Hier is een plaat bij. Voor de letter d uit kern 3 is geen visuele ondersteuning. 

 

Kern 3

In deze kern leert uw kind: Letters: d - oe - z - ij - h
Woorden: doos - doek - zee - ijs - haar
Herhaling van de letters van kern 1 en 2
Thema: Hoe voel jij je?
In groep 3 wordt de leesontwikkeling van uw kind goed gevolgd. Na elke kern volgt een controletaak. Na kern 3 (november) is er de herfstsignalering. Bij de herfstsignalering wordt getoetst hoe uw kind de eerste letters heeft opgepakt. Op deze manier kan er al vroeg worden ingegrepen wanneer de leesontwikkeling anders verloopt dan verwacht.

Kern 4

In deze kern leert uw kind:
Letters: h - w - o - a - u
Woorden: wip - zon - zak - bus - jas
Thema: Waar woon jij?

Kern 5

In deze kern leert uw kind:
Letters: eu - ie - l - ou - uu
Woorden: jeuk - ziek - lijm - hout - vuur
Thema: Mag dat wel?

Kern 6

In deze kern leert uw kind: Letters: g - ui - au - f - ei
Woorden: mug - saus - muis - duif - geit
Thema: Verhalen in je buik
Na kern 6 (januari) is er weer een toetsmoment, de wintersignalering. Ook zullen er rond deze periode Cito-toetsen worden afgenomen, zoals spelling, de DMT (woordjes lezen in een minuut) en Avi (teksten lezen) .

Kern 7

In deze kern leert uw kind: Letters: hoofdletters
Woorden: schip - ring
Thema: Spannend!
Alle letters compleet! Uw kind leert 'sch'-woorden, woorden met de 'ng'-klank lezen.
Kern 8:
In deze kern leert uw kind:
Woorden: bank - licht
Thema: Wat kan jij?
Uw kind leert 'nk' en 'cht' woorden lezen. Na kern 8 ( half april) is de lentesignalering.

Kern 9

Dit leert uw kind in deze kern: Uw kind maakt kennis met steeds meer nieuwe lettercombinaties. Aai, ooi, oei komen voor in eenvoudige woorden als ‘kraai’, ‘kooi’, ‘groei’.
Thema: Hoe kan dat?

Kern 10

In deze kern leert uw kind: vooral woorden met 2 lettergrepen
Thema: Kijk eens om je heen!

Kern 11

In deze kern leert uw kind: Woorden met 2 en 3 lettergrepen
Thema: Wat bewaar jij?
In kern 11 wordt verder geoefend met woorden waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, maar nu beginnen de woorden met een cluster. Het gaat om woorden als: vragen, spelen, schotel, sturen. Ook komen tweelettergrepige woorden voor die eindigen op ‘lijk’, ‘tig, of ‘ing’, zoals moeilijk, prachtig, koning. En er wordt een begin gemaakt met eenvoudige drielettergrepige woorden zoals appelmoes, vuilnisbak en blokkendoos.
Na kern 11 (eind juni) is de eindsignalering. In deze periode zullen er ook weer Cito-toetsen worden afgenomen.

Kern afsluiting

Thema: Een wereld vol boeken
In deze laatste kern: is de basis voor vlot leren lezen gelegd. Kinderen zijn begonnen met het leren van letters, het lezen van eenvoudige eenlettergrepige woorden en zijn gegroeid naar het lezen van meerlettergrepige woorden.
Kinderen kunnen nu verder werken aan het verbeteren van hun leesvaardigheid tot het niveau waarop wij als volwassenen lezen. Die weg naar het uiteindelijke leesniveau is opgedeeld in stappen, die herkenbaar zijn als avi-niveaus. Aan het einde van groep 3 zijn de meeste kinderen in staat om teksten te lezen op het niveau van avi E3.

Tips: Wat kunt u thuis doen?

We hopen natuurlijk dat de leesontwikkeling van uw kind goed verloopt. We hopen dat kinderen ontzettend veel plezier in lezen ontwikkelen! Sommige kinderen hebben hiervoor wat meer tijd of oefening nodig dan andere kinderen. Kinderen zijn verschillend en ontwikkelen zich ook verschillend. Als de leerkracht zich zorgen maakt zal ze dat met u bespreken. Ook als er op school of thuis hulp geboden moet worden.

Als u thuis ook iets wilt doen, dan is het goed om te laten merken dat u zelf plezier heeft in lezen en dat u veel met uw kind samen leest, als een gezellig moment! Samen lezen is heel belangrijk, het liefst een kwartiertje per dag!

Legt u ook de nadruk op wat er al goed gaat en zegt u moeilijk woorden gerust voor. Het kan ook helpen als u eerst een stukje voorleest en daarna samen met uw kind het stukje nog eens leest. Ook voorlezen blijft heel belangrijk, voor het leesplezier, maar ook voor de ontwikkeling van de woordenschat. Het stellen van vragen over het verhaal; voor- tijdens het lezen – na het lezen helpt bij de voorbereiding van begrijpend lezen! U kunt bijvoorbeeld vragen stellen zoals:

‘Zou jij zoiets mee willen maken?’
‘Wie vind je het leukst/liefst/onaardigst in het verhaal?’
‘Wie zou een vriend/vriendin van jou kunnen zijn?’

Dit soort vragen doen een beroep op leesbeleving en zullen uw kind wellicht stimuleren om zelf verhalen te willen lezen. En dat is belangrijk, immers, kinderen die veel lezen in boeken en ander leesmateriaal dat ze zelf gekozen hebben, gaan ook beter lezen. Zo snijdt het mes aan twee kanten: je beleeft er plezier aan en je leesvaardigheid groeit. Ook is het belangrijk om in de vakanties te blijven lezen, anders zakt in deze weken de leesontwikkeling gemakkelijk terug.

Heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind of hoe u thuis kunt helpen, vraagt u het dan gerust aan de leerkracht!

Rekenen

Wij werken met de nieuwe methode van Wereld in getallen.
In principe werken de kinderen digitaal waar het kan, op papier als het moet. De software remedieert en verrijkt de methode. Dit gebeurt elke les en niet pas na de toets. Dat is op een andere manier naar leerlijnen kijken en een grote verandering ten opzichte van de vorige editie van De wereld in getallen. Dit maakt het rekenonderwijs nog slimmer en effectiever.
De leerlingen die dat nodig hebben werken met de leerkracht verder. De leerlingen die al verder kunnen mogen dit ook doen, zij krijgen dan moeilijker werk in hun scherm als ze het werk wat aangeboden is al kunnen. 

Sociale vaardigheden en expressie

Onder expressie verstaan we tekenen, handvaardigheid , muziek , dans en drama. We hebben hiervoor de methode ‘moet je doen’. De leerkrachten maken hieruit een keuze of zoeken activiteiten die aansluiten bij thema’s vanuit andere vakgebieden.

Voor sociale vaardigheden hebben we de methode ‘kanjertraining’. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en daardoor komt tijd en energie vrij. Binnen de Kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Deze informatie krijgen ze van hun klasgenoten en indien nodig van de leerkrachten.
Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier manieren van reageren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vier typetjes:
Pestvogel (zwarte pet): Uitdager, bazig, hork, pester.
Het zwarte petten gedrag denkt goed over zichzelf, maar niet goed over een ander.
Aap (rode pet): Grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller, malloot.
Het rode petten gedrag denkt niet goed over zichzelf, maar ook niet goed over een ander.
Konijn (gele petten gedrag): Te bang, vermijdend, faalangstig en stil.
Het gele petten gedrag denkt slecht over zichzelf en goed over een ander.
Tijger (witte pet):, gewoon, normaal, te vertrouwen, aanspreekbaar op gedrag.
Het witte petten gedrag denkt goed over zichzelf en de ander.
Tijdens de Kanjertraining staan vijf afspraken centraal:
-         We vertrouwen elkaar.
-         We helpen elkaar.
-         Niemand speelt de baas.
-         Niemand lacht uit.
-         Niemand doet zielig.

HOE LEREN WE KINDEREN OM TE GAAN MET PESTVOGELS?

Uitschelden, Reactiemogelijkheden
Ik doe daarom als een tijger. De pestvogel scheldt mij uit. Ik zeg: Nou en! ….en loop weg. Ik gebruik mentale judotechniek. Dat doe ik door niet tegen te spreken maar te denken: als jij dat wil zeggen, ga je gang, maar ik heb geen zin om hiernaar te luisteren.
Ik haal mijn schouders op en laat de pestvogels en de aapjes kletsen. Ik weet dat de pestvogel en het aapje altijd ruzie willen, omdat ze stoer willen doen of grappig willen zijn. Daarom ga ik het winnen. De aapjes en pestvogels krijgen hun zin niet. Ik laat mij niet uitdagen. Ze zijn niet wijzer.
Vals beschuldigen, spullen afpakken, schoppen, slaan, duwen, voordringen, bedreigen en de baas spelen. Reactiemogelijkheden:
Ik let op mijn gevoel: ruziemaken is vervelend. Ik denk na wat ik wel en niet wil. Ik vraag of de pestvogel wil stoppen, want ik vind dit niet leuk. En ik loop weg.
Als de pestvogel doorgaat, roep ik de hulp in van de leerkracht. Deze zorgt voor een passende straf voor de pestvogel en licht desgewenst de ouders van de pestvogel in.
In de kanjertraining wordt vaak gevraagd: is het jouw bedoeling om….jouw moeder teleurgesteld te krijgen ….de juf kwaad te maken …..deze jongen verdrietig te maken?
Als het kind antwoordt dat het zijn bedoeling is kan het antwoord zijn: “Dat is dan gelukt, maar dan heb je een probleem, het wordt niet geaccepteerd. Kinderen willen niet met je spelen als je je zo gedraagt. Als je iedereen dwars wil zitten ben je op de goede weg.”
Antwoordt het kind dat het niet zijn bedoeling is, dan antwoorden we: “Doe dan anders!” Het kind krijgt dan tips van de andere kinderen en eventueel van de leerkracht over de manier waarop hij dat kan aanpakken.
De Kanjertraining probeert elk kind in te laten zien dat het beter en prettiger is voor jezelf en voor een ander om je goed te gedragen. Iedereen wil toch een kanjer zijn!

Zwemmen

In groep 3 en 4 gaan we wekelijks naar het zwembad om onze vaardigheden te onderhouden.