MR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan van ouders en personeel en staat voor inspraak en medezeggenschap. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen, als personeel. Via de MR (en de GMR) hebben zowel ouders als leerkrachten invloed op het beleid van de school. Het is de taak van de MR ervoor te zorgen dat de meningen en belangen van de achterban worden vertegenwoordigd. De MR van onze school wordt gevormd door drie ouders, drie leerkrachten en de directeur.

Rudolf Roekevisch, vader van Rens (gr. 3) (voorzitter)
Marlies Drent, moeder van Renske (gr. 7) en Thijs (gr. 5)
Arnoud Schreurs, vader van Bente (gr. 6), Jelle (gr. 4), Diede (gr. 2)
Lieke Lindeboom, leerkracht groep 7 (secretaris) 
Kirsten Kolkman, leerkracht groep 3
Malous Graafmans, leerkracht gr. 4

Ingrid Steenbruggen, directeur, vertegenwoordiger van het bevoegd gezag en in te roepen als adviseur.   

   

Meedenken en meebeslissen

De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. De raad heeft daarvoor ongeveer om de zes weken overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school. In het jaarverslag van 2021-2022 kunt u lezen wat de MR in dat jaar heeft gedaan.

Vertegenwoordiging van ouders en personeel

Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten en ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van de directie. Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten als partners in overleg met de directie tot bepaalde standpunten komen. Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hier worden allerlei school overstijgende zaken besproken.

Contact met MR

De MR vertegenwoordigt ouders en personeel, waarvan de leden om de twee jaar worden gekozen. Iedere ouder of personeelslid kan contact opnemen met een lid van de MR of zaken die de school betreffen. De MR is niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden. Deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel met de directie moeten worden besproken.

Uw mening en suggestie

Als ouder kunt u de MR voorzien van waardevolle informatie. Wat leeft er, wat is uw mening, heeft u suggesties, waar zit u over in? Door deze informatie weten we wat belangrijk is en waar we onze aandacht aan moeten geven. U kunt ons mailen via mr@vennegotte.nl.